သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္၊ ၄/၂၀၁၅

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
စစ္႐ံုးခ်ဳပ္

သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
အမွတ္၊ ၄/၂၀၁၅

၁၃၇၇-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လဆန္း(၁၁)ရက္
(၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၈)ရက္)

၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၉)ရက္ေန႔မွစ၍ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရိွၿပီး ထိေတြ႕မႈ(၁၀)ႀကိမ္ ခန္႔ရိွခဲ့သည္။ ဤတစ္လနီးပါး တိုက္ပြဲကာလအတြင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ရကၡိဳင္ရြာအခ်ဳိ႕အား အတင္းဝင္ေရာက္ ေမႊေႏွာက္ၿပီး ရပ္မိရပ္ဖ၊ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားအပါအဝင္ အျပစ္မဲ့ရြာသူရြာသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား အပါအဝင္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားအား ဖ်က္ဆီးယူေဆာင္သြားျခင္း၊ လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္ျပဳမူျခင္း၊ ဥပေဒနားမလည္ေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားအား ဥပေဒျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ စစ္ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ရြာလံုးကၽြတ္မီး႐ိႈ႕ျခင္းမ်ားကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လုပ္ရပ္မ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးတြင္ လုပ္ေလ့လုပ္ထ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အလားတူကိစၥရပ္မ်ားအား ထပ္မံက်ဴးလြန္ႏိူင္သည္ကို ႏိူင္ငံတကာသံ႐ံုးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ခန္႔မွန္းသိရိွထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံက်ဴးလြန္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရကၡိဳင္လူမ်ဳိးအေပၚ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား၊ ခါးသီးစရာေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ျပဳမူက်ဴးလြန္ေနျခင္းမွာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ား၏ ေဒါသစိတ္အားႏႈိးဆြေပးျခင္း၊ ရကၡိဳင္လူမ်ဳိးမ်ားအား ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္တူကာ မလိုလားအပ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚႏိူင္ရန္အတြက္ တြန္းအားမ်ားအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေနသည္။

ရကၡိဳင္ျပည္အတြင္းရိွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ားသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိးအၾကားတြင္ အမုန္းတရား မီးေတာက္မ်ားကို ပိုမိုေလာင္ကၽြမ္းေစႏိူင္ရန္ အားေပးလ်က္ရိွေနသည္ကို လက္ရိွအစိုးရႏွင့္တကြ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား သိရိွေစလိုသည္။ ႏိူင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္း၍ရေသာ အေျခအေနမ်ားကို ႏိူင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္မႀကိဳးစားဘဲ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡျပႆနာမ်ားျဖစ္လာႏိူင္ေအာင္ တြန္းပို႔လ်က္ရိွေနသည္။

ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ား၌ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ရကၡိဳင္လူမ်ဳိးမ်ား၊ ျမန္မာႏိူင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ရကၡိဳင္လူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔လူမ်ဳိးမ်ားအား အျခားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးမွ ယခုကဲ့သို႔ မတရားသျဖင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းမ်ားအား က်ဴးလြန္ေနသည္ကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမည့္အစား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာ ရကၡိဳင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ငယ္မ်ားအား မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ား၊ ႏိူင္ရာတာဝန္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိူင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားေရး ဘံုအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ဦးထိပ္ထား၍ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ လာေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိူင္ရန္ ဖိတ္မႏၲကျပဳလိုက္ပါသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္ ႏိူင္ငံေရးကိုအေျခခံ၍ မိမိလူမ်ဳိးမ်ား ရသင့္ရထိုက္သည္မ်ားကို ရရိွႏိူင္ရန္အတြက္ ရကၡိဳင္လူထုႏွင့္အတူ လက္တြဲတိုက္ပြဲဝင္လ်က္ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရကၡိဳင္လူထုမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခုရကၡိဳင္ျပည္အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ တိုက္ပြဲမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု မယူဆေစလိုဘဲ ရကၡိဳင္မ်ဳိးႏြယ္စု၊ ရကၡိဳင္လူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူရန္ လိုအပ္သည္။

ထို႔အျပင္ ရကၡိဳင္မိဘျပည္သူလူထုမ်ားအား ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္မ်ားအား တစ္ႏိူင္တစ္ပိုင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အင္တိုက္အားတိုက္ျဖင့္ စိတ္ပါလက္ပါ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါဝင္ဝန္းရံေပးၾကရန္ ထပ္မံတိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

စစ္႐ံုးခ်ဳပ္
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

11174813_967188476648423_5721491740894135830_n11203117_967188583315079_1844422991140026796_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *