AA Commander-in-chief

(၅)ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ တပ္မေတာ္နိ
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္၏ မိန္႔ခြန္း

၂၀၀၉၊ ဧၿပီလ(၁၀)ရက္နိမွာရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကိုစတင္ဖဲြ႕စည္း တည္ေထာင္ခေရအတြက္ င႐ို႕ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အတြက္ အလီးအနက္ထားအပ္ေတနိထူးရက္ျမတ္တစ္ရက္ျဖစ္ေတ။ ေဒတပ္မေတာ္နိ အခမ္းအနားကိုက်င္းပျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္တည္ေထာင္ခေရရည္ရြယ္ခ်က္၊ အၿခီခံသေဘာထားတိနန္႔ ရဲေဘာ္ ရဲမယ္မ်ား၏ ေတာ္လွန္ရီးခံယူခ်က္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားရီးတာဝန္ အသိတရားတိကိုပိုမိုခိုင္မာျမင့္တင္လာစီဖို႔ ရည္ရြယ္ ထားဟိေရ။ အျခားတစ္ဘက္မွာမိမိ႐ို႕ ရကၡိဳင္လူထုကိုေတာ္လွန္ရီး၊ အမ်ိဳးသားရီးစိတ္ဓာတ္ ႏိူးၾကားရီးအတြက္ တပ္လွန္႔ႏႈိးေဆာ္ရာ လည္းေရာက္ေတ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိအခမ္းအနားႏွင့္ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္၏ေအာင္ပဲြမ်ားမွသည္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးနိသို႔ ခ်ီတက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိူင္ရီးအတြက္စိတ္သစ္ ဉာဏ္သစ္ေလာင္းရာ
ေရာက္စီေရ။

အၿခီအနီအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိအခမ္းအနား ကို ဇာနီရာဇာေဒသမွာပင္က်င္းပ သည္ျဖစ္စီေသခ်ာစြာကေတာ့မိမိ႐ို႕သည္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္အျဖစ္ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ႀကိဳးစား အားထုတ္လို႔ဟိနီေရ။
ရဲေဘာ္႐ို႕အားလံုးသိကတ္ေတအတိုင္းင႐ို႕အဖရကၡိဳင္ျပည္ႀကီးေရအျမင္ အားျဖင့္ရန္သူႏွစ္ဘက္ၾကားမွာ ညႇပ္ၿပီးေကအက်ပ္အတည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ဒုကၡေရာက္နီေရ။ သို႔ေသာ္ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားရီးအားေကာင္းေမာင္းသန္ နဲ႔ ေတာ္လွန္ရီးနလံမထႏိူင္ျဖစ္နီရျခင္း၏ အဓိကလက္သည္တရားခံသည္ အသားထဲကေလာက္တိ၊ သစၥာေဖာက္ တိ၊ အေခ်ာင္သမားတိ၊ မ်ိဳးခ်စ္မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားေရစံရေဖြတိေၾကာင့္ျဖစ္ေတ။ ေဒအတြင္းရန္သူတိကို လိုအပ္ေကလိုအပ္ေတပိုင္ ကိုင္တြယ္ကတ္ရဖို႔ျဖစ္ေတ။


၎နည္းတူဗ်ာယ္ စာအုပ္ထဲကဖတ္ဖူးမွတ္ဖူးေရပို႔စ္ေမာ္ဒန္(Post Moden)သီအိုရီတိနဲ႔ အနာနဲ႔ဆီး တတည့္မက်ေရအတတ္လြန္ႏိူင္ငံရီး၊ တတိယအင္အားစုျဖစ္လိုေရငါသိ၊ ငါတတ္ပုဂၢိဳလ္တိပင္လွ်င္ အမ်ိဳးသားရီး ေပ်ာ့ကြက္တိအျဖစ္ စိတ္ဝမ္းကဲြမႈ အက္ေၾကာင္းဖန္တီးသူ တိ ျဖစ္လာႏိူင္ေရဆိုစြာကို လည္းအထူးသတိထား ဖို႔လိုအပ္ေတ။
ဂနိရကၡိဳင္လူမ်ိဳးတိမ်က္ေမွာက္ၾကံဳတြိနီေရအနီအထားအရဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ရီးသည္လည္းေကာင္း၊ တစ္ျခားတစ္ျခားေသာအခြင့္အရီးလႈပ္ရွားမႈတိ သည္လည္းေကာင္းင႐ို႕အတြက္ပထမဦးစားပီးမဟုတ္။အမ်ိဳးသား ရွင္သန္ရီးႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ရီးသည္သာလွ်င္ အဓိကပဓာနျဖစ္ေတ။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးနဲ႔ လက္တဲြလွ်က္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ အေပါင္းအားျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေအာင္ပဲြ မရေကရေအာင္ တိုက္ပဲြဝင္လားရဖို႔ျဖစ္ေတ။ အမ်ိဳးသားရီးအက်ပ္ အတည္းေပါင္းစံုကပ္ဘီးဆိုက္နီေရလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအတြက္ က႑တိုင္းမွာလိုအပ္ခ်က္တိဟိေရ။က်န္းမာရီး၊ စီးပြားရီး၊ ပညာရီး၊ စာပီယဥ္ေက်းမႈ အစဟိသျဖင့္က႑ တိုင္းမွာလိုအပ္ခ်က္တိဟိေရ။

သို႔ေသာ္ င႐ို႕တိအနီနဲ႔ အဓိကနဲ႔ သာမညကိုခဲြျခားအစီအစဥ္ခ် လုပ္ကိုင္လားဖို႔ လိုအပ္ ေတ။ရကၡိဳင္ႏိူင္ငံေတာ္ က်ဆံုးလားခ စြာေရရကၡိဳင့္ယဥ္ေက်းမႈဌာန ၿပိဳကဲြလားခလို႔မဟုတ္။ က်န္းမာရီးဌာန ၿပိဳကဲြလားခလို႔ ေလ့မဟုတ္။ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ က်ယႈံးလားခလို႔ျဖစ္ေတ။ “ကြၽန္ခံနီရေရလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအတြက္ ေတာ္လွန္ရီးထက္ အရီးႀကီးေရ လုပ္ငန္းမဟိ။ က်ဴးေက်ာ္ခံနီရေရတိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ ခိုင္မာေရ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ကိုအခ်ိန္မီတည္ေဆာက္ပိုင္ဆိုင္ထားရီးသည္မိမိ႐ို႕၏ သီရီးရွင္ရီးအဆံုးအျဖတ္နဲ႔ အနာဂတ္ ၏အာမခံခ်က္ပင္ျဖစ္ေရ။ ရဲေဘာ္႐ို႕င႐ို႕ ေဒနိထမ္းေဆာင္နီရေရတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ရီး တာဝန္သည္ ရကၡိဳင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ သီရီးရွင္ရီး အဆံုးအျဖတ္လုပ္ငန္းတာဝန္ႀကီးျဖစ္ေတဆိုစြာကိုမမိန္႔မေလွ်ာ့ မေပါ့ဆဘဲ စြန္႔လြတ္စြန္႔စားအနစ္နာခံတာဝန္က်ီပြန္ကတ္ဖို႔ အလီးအနက္မွာၾကားလိုေရ။
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္အမ်ိဳးသားညီညြတ္ရီးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုတပ္တည္ေဆာက္ရီးလုပ္ငန္းနဲ႔အတူက်ားကုတ္က်ားခဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္လို႔ဟိေရ။ အလားအလာေကာင္းေရလမ္းစတိကို လည္း ေရာက္ဟိလာဗ်ာယ္ျဖစ္ေတ။သို႔ေသာ္ ညီညြတ္ရီးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သေဘာတရားရီးအရေျပာဆိုနီခါ လြယ္ကူ သေလာက္ လက္တြိ အေကာင္ထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းမွာလြန္စြာမွသိမ္ေမြ႕ေၾကာင္းသိဟိလာရေရ။ ညီညြတ္ရီးကိုအေၾကာင္းျပၿပီးကိုယ္က်ိဳးရွာအျမတ္ထုတ္လိုေသာ အေခ်ာင္သမားလူယုတ္မာမ်ား၊ ေတာ္လွန္ရီးသမားမ်ိဳးခ်စ္နာမည္ခံဗ်ာယ္ ၾကံဳေကၾကံဳပိုင္ တစ္ခါျပင္ၾကံဳတိုးတိနဲ႔ ၾကံဳတြိနီရေရ။

အခက္အခဲအမ်ားႀကီးဟိနီေကေလ့ေသာ့ ေဒလုပ္ငန္းစဥ္ကိုမလဲြမေသ တည္ေဆာက္ကတ္ရဖို႔ျဖစ္ေတ။ ညီညြတ္ရီးလုပ္ငန္းတာဝန္ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္လာရီးအတြက္ င႐ို႕ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ သည္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးနဲ႔အတူအမိ်ဳးသားရီးအေပၚ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ အျပည့္အဝဟိေသာ ဇာအဖဲြ႕အစည္းမ်ိဳးႏွင့္မဆိုလက္တဲြ လုပ္ကိုင္လားဖို႔ျဖစ္ေတ။အမ်ိဳးသားခြၽတ္ျခံဳက်နီေရအၿခီအနီက ႐ုန္းထြက္ရီး၊ လြတ္ေျမာက္ႏိူင္ရီးအတြက္၊ ရကၡိဳင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးပါဝင္ေရ အမ်ိဳးသားရီးလႈပ္ယွားမႈႀကီး(National Movement) ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားလားရဖို႔၊ အရီးႀကီးေရက႑အသီးသီးကို ေဇာက္ခ် လုပ္ကိုင္ ေပါင္းစည္း ညႇိႏႈိင္းမႈတိနဲ႔ အမ်ိဳးသားရီးကိုစနစ္တက် ညီညီညြတ္ညြတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္လားကတ္ရဖို႔။

ရဲေဘာ္႐ို႕

အဂုလက္ဟိရကၡိဳင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အၿခီအနီသည္ လံုးဝအတိမ္းအေစာင္း မခံႏိူင္ေရအနီအထားတစ္ခု ျဖစ္ေတ။အလြယ္တကူနဲ႔ရန္သူ၏ ေထာင္ေခ်ာက္ ထဲကိုဝင္လားႏိူင္ေရအတြက္ မိမိ႐ို႕မွာပီျပင္ေရလမ္းစဥ္၊ မွန္ကန္စနစ္ က်ေရဦးေဆာင္မႈေအာက္ ရကၡိဳင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးညီညြတ္စြာနဲ႔ ရပ္တည္ဖို႔၊ တိုက္ပဲြဝင္ဖို႔ လိုအပ္ေတ။

မိမိ႐ို႕ ရင္ဆိုင္နီကတ္ရေရအခက္အခဲတိ၊ ျပႆနာတိ၊ အနာဂတ္စိန္ေခၚမႈ တိကိုၿဖီယွင္းႏိူင္ဖို႔အတြက္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးလက္စဲြလက္ကိုင္ျပဳရဖို႔။ ရကၡိတလမ္းစဥ္ကိုပီျပင္စြာခ်မွတ္ဖို႔လိုအပ္ေတ။ယင္းလိုအပ္ခ်က္ တိကို ျဖည့္ဆည္းႏိူင္ဖို႔အတြက္ မၾကာခင္ရက္ပိုင္းအတြင္းေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ က်င္းပဖို႔ဟိေရရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားညီလာခံအားအျပည့္အဝေထာက္ခံေၾကာင္း
ေျပာၾကားလိုေရ။

ညီလာခံကခ်မွတ္လာမည့္ အမ်ိဳးသားရီးမဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အခန္းက႑မွာလည္းစြမ္းစြမ္းတမံလက္တဲြေဆာင္ရြက္လားဖို႔ျဖစ္ ေၾကာင္း အလီးအနက္ေျပာၾကားလိုေရ။ယင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံအထေျမာက္
ေအာင္ျမင္ႏိူင္ရီးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ဝိုင္းဝန္းကူညီလားဖို႔ျဖစ္ေတ။
ဂနိ ျမန္မာႏိူင္ငံရီးအၿခီအနီမွာေလ့ေသာ့ ႏိူင္ငံရီးအေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္နီသည္ ဆိုေသာ္ျငားလည္းေသခ်ာေရရာမႈမဟိေသာ၊ မွန္းဆရခက္ေသာေျပာင္းလဲမႈတိရာျဖစ္ေတ။ေဒၾကားထဲမွာမိမိ႐ို႕ ရကၡိဳင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာသတိႀကီးႀကီးနဲ႔ တပ္လွန္႔ထားဖို႔ လိုအပ္ေတ။အတုအေယာင္ အခြင့္အရီးမ်ားေနာက္ကို လိုက္ယင္း၊ ရန္သူ႔ေထာင္ေခ်ာက္ထဲသို႔ မဝင္မိစီဖို႔ ထပ္ေလာင္း သတိပီးေျပာၾကားလိုေရ။

နိဂံုးခ်ဳပ္အနီနဲ႔ ေျပာၾကားလိုစြာကအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဇာတိၿမီကိုစြန္႔ခြာလားေရာက္နီကတ္ ရေရရကၡိဳင္လူမ်ိဳးတိ အဖျပည္ကို ျပန္လာႏိူင္ရီးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ကတ္ဖို႔နဲ႔ အမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ရီးသတိကိုလက္မလြတ္ကတ္စီဖို႔အားထုတ္ ကတ္စီလိုေရ။ ညီညြတ္ရီးကိုတည္ေဆာက္စြာမွာ ေလ့ေသာ့ အတိတ္ကာလမွ ရဟိၿပီးသားသင္ခန္းစာမ်ားကိုသတိလက္မလြတ္ကတ္စီဖို႔ တိုက္တြန္းလိုေရ။ စုစည္းက်စ္လစ္ခိုင္မာမႈႏွင့္ အမိန္႔နာခံမႈ အားေကာင္းေသာ၊ ေတာ္လွန္ရီးသစၥာတရား ျပည့္ဝေသာ ရကၡိဳင့္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္အျဖစ္ ပီျပင္စြာေပၚေပါက္လာစီရန္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ ကတ္ရဖို႔ျဖစ္ေတ။ လက္နက္ကိုင္တပ္ အသီးသီးသို႔ျပန္႔ၾကင္းေရာက္ ဟိလားကတ္ေတရကၡိဳင္စစ္သည္မ်ားအားလံုးရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္ နဲ႔ အတူတစ္စည္းတစ္လံုးတည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိူင္ရီး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ကတ္ရဖို႔ျဖစ္ေတ။

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားညီလာခံအထေျမာက္ေအာင္ျမင္ရီး၊ ရကၡိတလမ္းစဥ္ ခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ရီး လုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ရီး႐ို႕အတြက္အားလံုးလက္တဲြခ်ီတက္ တိုက္ပဲြ ဝင္ကတ္ပါလို႔ ေျပာၾကားယင္းနိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ေတ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *