သာလီစြပါ အဖရခိုင္ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းရို ့

အဖရခိုင္ျပည္နန္ ့ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားအားလုံးရို ့နန္ ့ တစ္သြီးတည္း တစ္သားတည္း တစ္ထပ္တည္းျဖစ္တည္နိန္ေရ ရကၡိဳင္ျပည္သူ ့အတြက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏လွဳပ္ရွားမွဳအရပ္ရပ္ ေတာ္လွန္ရီးမူ၀ါဒ ႏိုင္ငံရီးေပၚလဆီ အရပ္ရပ္တိကို ရခိုင္လူထုဘားကို တင္ျပပီးလားႏိုင္ဖို ့ ေဒ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၀ပ္ဆိုဒ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္လႊင့္တင္လိုက္ပါေရ။

 

ေဒဆိုဒ္နန္ ့ပတ္သက္ေတ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ လိုအပ္ခ်က္တိကို ေ၀ဖန္အၾကံျပဳ ေထာက္ျပပီးကတ္ဖို ့ မိတၱာရပ္ခံပါေရ။ ။

 

 

သတင္းနန္ ့ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *