သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္၊ ၄/၂၀၁၅

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
စစ္႐ံုးခ်ဳပ္

သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
အမွတ္၊ ၄/၂၀၁၅

၁၃၇၇-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လဆန္း(၁၁)ရက္
(၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၈)ရက္)

၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၉)ရက္ေန႔မွစ၍ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရိွၿပီး ထိေတြ႕မႈ(၁၀)ႀကိမ္ ခန္႔ရိွခဲ့သည္။ ဤတစ္လနီးပါး တိုက္ပြဲကာလအတြင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ရကၡိဳင္ရြာအခ်ဳိ႕အား အတင္းဝင္ေရာက္ ေမႊေႏွာက္ၿပီး ရပ္မိရပ္ဖ၊ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားအပါအဝင္ အျပစ္မဲ့ရြာသူရြာသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား အပါအဝင္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားအား ဖ်က္ဆီးယူေဆာင္သြားျခင္း၊ လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္ျပဳမူျခင္း၊ ဥပေဒနားမလည္ေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားအား ဥပေဒျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ စစ္ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ရြာလံုးကၽြတ္မီး႐ိႈ႕ျခင္းမ်ားကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လုပ္ရပ္မ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးတြင္ လုပ္ေလ့လုပ္ထ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အလားတူကိစၥရပ္မ်ားအား ထပ္မံက်ဴးလြန္ႏိူင္သည္ကို ႏိူင္ငံတကာသံ႐ံုးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ခန္႔မွန္းသိရိွထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံက်ဴးလြန္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရကၡိဳင္လူမ်ဳိးအေပၚ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား၊ ခါးသီးစရာေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ျပဳမူက်ဴးလြန္ေနျခင္းမွာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ား၏ ေဒါသစိတ္အားႏႈိးဆြေပးျခင္း၊ ရကၡိဳင္လူမ်ဳိးမ်ားအား ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္တူကာ မလိုလားအပ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚႏိူင္ရန္အတြက္ တြန္းအားမ်ားအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေနသည္။

ရကၡိဳင္ျပည္အတြင္းရိွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ားသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိးအၾကားတြင္ အမုန္းတရား မီးေတာက္မ်ားကို ပိုမိုေလာင္ကၽြမ္းေစႏိူင္ရန္ အားေပးလ်က္ရိွေနသည္ကို လက္ရိွအစိုးရႏွင့္တကြ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား သိရိွေစလိုသည္။ ႏိူင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္း၍ရေသာ အေျခအေနမ်ားကို ႏိူင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္မႀကိဳးစားဘဲ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡျပႆနာမ်ားျဖစ္လာႏိူင္ေအာင္ တြန္းပို႔လ်က္ရိွေနသည္။

ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ား၌ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ရကၡိဳင္လူမ်ဳိးမ်ား၊ ျမန္မာႏိူင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ရကၡိဳင္လူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔လူမ်ဳိးမ်ားအား အျခားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးမွ ယခုကဲ့သို႔ မတရားသျဖင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းမ်ားအား က်ဴးလြန္ေနသည္ကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမည့္အစား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာ ရကၡိဳင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ငယ္မ်ားအား မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ား၊ ႏိူင္ရာတာဝန္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိူင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားေရး ဘံုအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ဦးထိပ္ထား၍ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ လာေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိူင္ရန္ ဖိတ္မႏၲကျပဳလိုက္ပါသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္ ႏိူင္ငံေရးကိုအေျခခံ၍ မိမိလူမ်ဳိးမ်ား ရသင့္ရထိုက္သည္မ်ားကို ရရိွႏိူင္ရန္အတြက္ ရကၡိဳင္လူထုႏွင့္အတူ လက္တြဲတိုက္ပြဲဝင္လ်က္ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရကၡိဳင္လူထုမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခုရကၡိဳင္ျပည္အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ တိုက္ပြဲမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု မယူဆေစလိုဘဲ ရကၡိဳင္မ်ဳိးႏြယ္စု၊ ရကၡိဳင္လူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူရန္ လိုအပ္သည္။

ထို႔အျပင္ ရကၡိဳင္မိဘျပည္သူလူထုမ်ားအား ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္မ်ားအား တစ္ႏိူင္တစ္ပိုင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အင္တိုက္အားတိုက္ျဖင့္ စိတ္ပါလက္ပါ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါဝင္ဝန္းရံေပးၾကရန္ ထပ္မံတိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

စစ္႐ံုးခ်ဳပ္
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

11174813_967188476648423_5721491740894135830_n11203117_967188583315079_1844422991140026796_n

ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ ၊ (၅) ႏွစ္ေျမာက္ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (၅) ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားကိုၾကြေရာက္ ခ်ီးျမွင္လာၾကတဲ့ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ အသီးသီးကထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အသီးသီးကဖိတ္ၾကားထားတဲ့ အထူးဧည့္ သည္ေတာ္ မ်ား၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ စစ္သည္စစ္မယ္မ်ား၊ ရဟန္းရွင္မိဘျပည္သူမ်ား၊ အင္တာနက္ အြန္လိုင္းေပၚကတစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈေနၾကတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ရဲေဘာ္ရဲဖက္မ်ား အားလံုးကို ေလးစား ပါေၾကာင္း ဦးစြာ ပထမေျပာၾကားလိုပါတယ္။

က်ေနာ္ကေတာ့ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးႀကီးေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔ဟာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ရဲ့ တပ္မေတာ္ေန႔ျဖစ္တယ္။ ဒီဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔ဟာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္လိုက္ တဲ့ေန႔ျဖစ္တဲ့အျပင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ ရကၡိဳင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ထူးျခားေလးနက္ၿပီး သမိုင္းဝင္တဲ့ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္တယ္ဆိုတာလည္း မမွားပါဘူး။ က်ေနာ္ေျပာရဲပါတယ္။ ရကၡိဳင္လူမ်ိဳးေတြ အတြက္ ဒီေန႕လိုမ်ိဳးအခမ္းအနားဆိုတာ ေတာ္လွန္ေရးသက္တမ္း ေလးငါးဆယ္ အတြင္းမွဘယ္တုန္း ကမွမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရကၡိဳင္လူမ်ိဳး တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေရာ၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ ေရာ မ်ားစြာ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူ ေၾကာင္း ကိုလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ Continue Reading →

ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာ

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္
စစ္႐ံုးခ်ဳပ္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၁၁) ရက္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္

ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာ
——————————————-

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ တရားဝင္ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ရခိုင္အမ်ဳိးသားညီလာခံ(ေက်ာက္ျဖဴ)သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ၂၁-၄-၂၀၁၄ ေန႔မွ ၂၁-၅-၂၀၁၄ ေန႔အထိ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္သြားေရာက္ခဲ့ၾကရာတြင္ အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။

ဤခရီးစဥ္ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကပါေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိူင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ(MPC)ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ(ေက်ာက္ျဖဴ) က်င္းပေရးေကာ္မတီတို႔အား လည္းေကာင္း၊ Continue Reading →

Condemnation Letter

Condemnation Letter

We strongly condemn the magazine article titled “When Buddhists Monks Wield Kalashnikovs” by David Brenner in Foreign Policy Magazine published on July 2, 2014. We believe that the article is enormously misleading and biased while the author jumped his own conclusions without making any careful examinations of our true cause.

As the author demonized and accused the Arakan Army (AA) as a mere armed gang against Muslims, AA is not a safe haven for the extremists to do as they pleased. Nor do we intend to harm any innocent people or groups against humanity. We are highly disciplined with morals and strongly committed to freedom, justice, human rights and dignity. The Arakan Army was only established to strive for our right to self-determination and equality which no honest man shall lose in his/her life. More importantly, AA is not a religion based armed group which is only formed with Buddhists but people with other religious faiths are also allowed to join AA in order to share our cause. This alone proves our belief in religious diversity and our desire to create an open society where basic human rights are guaranteed. Hence, the demonization of the Arakan Army with his dreadful assertions shows the author’s academic immaturity and his deliberate attempts to diminish our cause. Continue Reading →

AA Commander-in-chief

(၅)ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ တပ္မေတာ္နိ
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္၏ မိန္႔ခြန္း

၂၀၀၉၊ ဧၿပီလ(၁၀)ရက္နိမွာရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကိုစတင္ဖဲြ႕စည္း တည္ေထာင္ခေရအတြက္ င႐ို႕ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အတြက္ အလီးအနက္ထားအပ္ေတနိထူးရက္ျမတ္တစ္ရက္ျဖစ္ေတ။ ေဒတပ္မေတာ္နိ အခမ္းအနားကိုက်င္းပျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္တည္ေထာင္ခေရရည္ရြယ္ခ်က္၊ အၿခီခံသေဘာထားတိနန္႔ ရဲေဘာ္ ရဲမယ္မ်ား၏ ေတာ္လွန္ရီးခံယူခ်က္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားရီးတာဝန္ အသိတရားတိကိုပိုမိုခိုင္မာျမင့္တင္လာစီဖို႔ ရည္ရြယ္ ထားဟိေရ။ အျခားတစ္ဘက္မွာမိမိ႐ို႕ ရကၡိဳင္လူထုကိုေတာ္လွန္ရီး၊ အမ်ိဳးသားရီးစိတ္ဓာတ္ ႏိူးၾကားရီးအတြက္ တပ္လွန္႔ႏႈိးေဆာ္ရာ လည္းေရာက္ေတ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိအခမ္းအနားႏွင့္ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္၏ေအာင္ပဲြမ်ားမွသည္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးနိသို႔ ခ်ီတက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိူင္ရီးအတြက္စိတ္သစ္ ဉာဏ္သစ္ေလာင္းရာ
ေရာက္စီေရ။

အၿခီအနီအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိအခမ္းအနား ကို ဇာနီရာဇာေဒသမွာပင္က်င္းပ သည္ျဖစ္စီေသခ်ာစြာကေတာ့မိမိ႐ို႕သည္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္အျဖစ္ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ႀကိဳးစား အားထုတ္လို႔ဟိနီေရ။
ရဲေဘာ္႐ို႕အားလံုးသိကတ္ေတအတိုင္းင႐ို႕အဖရကၡိဳင္ျပည္ႀကီးေရအျမင္ အားျဖင့္ရန္သူႏွစ္ဘက္ၾကားမွာ ညႇပ္ၿပီးေကအက်ပ္အတည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ဒုကၡေရာက္နီေရ။ သို႔ေသာ္ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားရီးအားေကာင္းေမာင္းသန္ နဲ႔ ေတာ္လွန္ရီးနလံမထႏိူင္ျဖစ္နီရျခင္း၏ အဓိကလက္သည္တရားခံသည္ အသားထဲကေလာက္တိ၊ သစၥာေဖာက္ တိ၊ အေခ်ာင္သမားတိ၊ မ်ိဳးခ်စ္မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားေရစံရေဖြတိေၾကာင့္ျဖစ္ေတ။ ေဒအတြင္းရန္သူတိကို လိုအပ္ေကလိုအပ္ေတပိုင္ ကိုင္တြယ္ကတ္ရဖို႔ျဖစ္ေတ။

Continue Reading →

သာလီစြပါ အဖရခိုင္ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းရို ့

အဖရခိုင္ျပည္နန္ ့ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားအားလုံးရို ့နန္ ့ တစ္သြီးတည္း တစ္သားတည္း တစ္ထပ္တည္းျဖစ္တည္နိန္ေရ ရကၡိဳင္ျပည္သူ ့အတြက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏လွဳပ္ရွားမွဳအရပ္ရပ္ ေတာ္လွန္ရီးမူ၀ါဒ ႏိုင္ငံရီးေပၚလဆီ အရပ္ရပ္တိကို ရခိုင္လူထုဘားကို တင္ျပပီးလားႏိုင္ဖို ့ ေဒ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၀ပ္ဆိုဒ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္လႊင့္တင္လိုက္ပါေရ။

 

ေဒဆိုဒ္နန္ ့ပတ္သက္ေတ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ လိုအပ္ခ်က္တိကို ေ၀ဖန္အၾကံျပဳ ေထာက္ျပပီးကတ္ဖို ့ မိတၱာရပ္ခံပါေရ။ ။

 

 

သတင္းနန္ ့ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္